4. februára 2016

Poistenie zodpovednosti

Poistenia, pri ktorých je chránený poistený ako potenciálny zodpovedný subjekt pred následkami jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v prípade jeho všeobecnej zodpovednosti, profesijnej zodpovednosti a zodpovednosti z prevádzky dopravného prostriedku. Ide o riziká zodpovednosti za finančné škody vo vzťahu k tretím osobám, pri ktorých je príjemcom poistného plnenia tretia osoba stojaca mimo zmluvného vzťahu poisťovne a poisteného.