4. februára 2016

Poistenie majetku

Poistenie domu, bytu, rekreačnej nehnuteľnosti

V súčasnosti nájdeme na slovenskom trhu širokú škálu produktov rôznych poisťovacích spoločností ponúkajúcich majetkové poistenie. Ich striktné porovnanie je veľmi ťažké, pretože pri rovnakom poistnom sa pri jednotlivých poisťovniach môžu líšiť tak limity plnení, percentá spoluúčasti, ako aj výluky z poistenia, nutnosť pripoistenia, resp. doplnkových poistení, alebo jednoducho riziká, ktoré poistenie kryje. Napriek uvedeným diferenciám existujú zásady, ktorými by sa mal poistený pri výbere poisťovne a samotného poistného produktu riadiť. Dôležitými zásadami potrebnými na rozhodnutie o konkrétnom poistnom produkte majetkového poistenia sú informácie týkajúce sa poistných rizík, poistnej hodnoty poisteného majetku, limitov plnenia poisťovní a samotných spôsobov zabezpečenia majetku.

poistenie-majetku
poistenie-majetku2

Poistenie majetku podnikateľov

Pre poistenie majetku podnikateľov je dôležité stanovenie poistnej hodnoty v súvislosti s novou a časovou cenou. Poisťujú sa tak nehnuteľné veci, kde sú predmetom poistenia budovy a stavby ako aj hnuteľné veci, medzi ktoré patria hmotné veci, ale čoraz častejšie sa poisťujú aj nehmotné veci. Patrí sem poistenie zásob, dopravných prostriedkov, umeleckých diel, peňazí, cenností, skla, neónových svetelných reklám, výstav a veľtrhov, softvéru, cudzích vecí prevzatých na účel predaja, úschovy, opravy, čistenia atď. Pri poistení podnikateľských rizík poznáme aj poistenia, pri ktorých je poistený chránený pri prerušení prevádzky, (tzv. šomážne poistenie).

Poistenie zodpovednosti

Poistenia, pri ktorých je chránený poistený ako potenciálny zodpovedný subjekt pred následkami jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v prípade jeho všeobecnej zodpovednosti, profesijnej zodpovednosti a zodpovednosti z prevádzky dopravného prostriedku. Ide o riziká zodpovednosti za finančné škody vo vzťahu k tretím osobám, pri ktorých je príjemcom poistného plnenia tretia osoba stojaca mimo zmluvného vzťahu poisťovne a poisteného.

poistenie-majetku
poistenie-majetku2

Poistenie profesie

Poistenie profesijnej zodpovednosti patrí medzi povinné zmluvné poistenia, čo znamená, že prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov a informovať na požiadanie klienta o rozsahu poistenia. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti realizovanej podľa príslušných právnych predpisov.

Poistenie prepravy

Toto poistenie zahŕňa krytie škôd, ktoré môžu vznikať na prepravovanom tovare. Riziká na prepravovanom tovare existujú počas trvania prepravy alebo prípravy na prepravu.

Poistenie environmentálnej zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje plnohodnotné poistné krytie v súvislosti s platnou legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave enviromentálnych škôd. Enviromentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické alebo chemické účinky na vode, pôde a chránených druhoch a chránených biotopoch európskeho významu.

poistenie-majetku