24. júla 2018

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti MELAR, s.r.o, podmienky prístupu
a používania stránok (ďalej len „obchodné podmienky“)

Časť 1
Všeobecné ustanovenia
Článok I.
Prevádzkovateľ webovej stránky www.melar.sk
(1) Prevádzkovateľom služby porovnania poistenia na webových stránkach https://melar.sk/
a doméne www.melar.sk a serveri prevádzkovanom pod doménou www.melar.sk je
spoločnosť MELAR, s.r.o. so sídlom Suchodolinská 50, 040 01 Košice, IČO: 46 877 568,
zapísaná v registri Košice, odd.: Sro, vl.č.: 30887/V (ďalej len „spoločnosť MELAR“, alebo
„prevádzkovateľ“)

Článok II.
Finančný sprostredkovateľ produktov poistenia uzatvorených v prospech jednotlivých
poisťovní.
(1) Finančných sprostredkovateľom je spoločnosť MELAR, s.r.o.
(2) Spoločnosť MELAR, s.r.o. je registrovaná ako samostatný finančný agent v sektore
poistenia a zaistenia v Registri finančných agentov Národnej Banky Slovenska pod
registračným číslom 176689.
(3) Služby poskytované spoločnosťou MELAR, s.r.o. na stránke www.melar.sk sú finančným
sprostredkovaním v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Výklad pojmov
Finančná inštitúcia, Poisťovateľ
Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie vykonávanej
poisťovacej činnosti a s ktorou záujemca o poistenie uzatvoril, alebo má záujem uzatvoriť návrh
poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu.
Záujemca o poistenie, Klient, Používateľ, Potenciálny klient
Záujemcom o poistenie je návštevník webových stránok https://www.melar.sk, ktorým je fyzická
alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služby www.melar.sk zisťuje aktuálne sadzby
poisťovateľov pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len „povinné zmluvné poistenie“), havarijné poistenie motorových
vozidiel (ďalej len „havarijné poistenie“) cestovné poistenie alebo iné poistenie a voči
prevádzkovateľovi prejaví svoj záujem o poistenie tým spôsobom, že prostredníctvom stránok
prevádzkovateľa kontaktuje prostredníctvom dopytového formulára tvoriaceho podklad pre
vypracovanie ponuky poistenia.

Článok III.
Popis služby poskytovaný na stránkach www.melar.sk
(1) Služba porovnania poistenia formou dotazníka umožňuje záujemcovi o poistenie:
a. Porovnanie sadzieb a ponúk povinného zmluvného poistenia, havarijného
poistenia, cestovného poistenia a/alebo iného poistenia na základe ním
poskytnutých údajov. Porovnanie ponúk je realizované prostredníctvom
dopytového formulára tvoriaceho podklad pre ich vypracovanie.
(2) Spoločnosť MELAR zabezpečí v maximálnej možnej miere aktuálnosť sadzieb. Spoločnosť
MELAR nezodpovedá za neaktuálne sadzby z dôvodu nedodania informácií zo strany
partnerských poisťovní.
(3) Služba porovnania poistenia formou dotazníka je pre záujemcu bezplatná a jej
poskytnutie nie je záujemcom o poistenie nárokovateľné.

Časť 2
Uzatvorenie poistnej zmluvy v poistných produktov
(1) V prípade žiadosti záujemcu o poistenie bude záujemcovi predložená ponuka zo strany
prevádzkovateľa a záujemca bude kontaktovaný na uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej
adrese za účelom poskytnutia a vyhotovenia ponuky poistenia. V prípade
záujmu uzatvorenia poistnej zmluvy bude záujemcovi vyhotovený a zaslaný návrh
poistnej zmluvy, všeobecné poistné podmienky a ďalšie súvisiace dokumenty, zároveň
bude oboznámený s podmienkami vzniku poistnej zmluvy.
(2) Poistná zmluva vznikne zaplatením poistného alebo podpisom návrhu poistnej zmluvy
v závislosti od poistných podmienok daného poistného produktu.

Časť 3
Podmienky prístupu a používania stránok www.melar.sk
Článok I.
Prehlásenie návštevníka stránok alebo záujemcu o poistenie
(1) Návštevník stránok alebo záujemca o poistenie návštevou a využívaním webových
stránok www.melar.sk, potvrdzuje, že si je vedomý všetkých podmienok a skutočností
obsiahnutých v tomto dokumente a že bude podľa nich postupovať a nimi sa riadiť.

Článok II.
(1) Autorské práva k stránkam, údajom na nich obsiahnutým, grafickým stvárnením webu,
k layoutu a k štruktúre stránok prináležia prevádzkovateľovi. Všetky práva sú vyhradené.
Stránky a informácie na nich uverejnené je možné využívať výlučne na osobné účely,
ktoré nie sú priamo, alebo nepriamo obchodného charakteru. Je neprípustné, aby
stránky využívali na obchodné účely subjekty vykonávajúce sprostredkovanie poistenia.
Obsah týchto stránok nie je možné šíriť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Článok III.
Poskytovanie informácií a údajov Používateľom, Potenciálnym klientom alebo Klientom
(1) Záujemca/klient je povinný poskytnúť spoločnosti MELAR výlučne pravdivé a úplné
informácie a údaje, a to bez ohľadu na formu alebo spôsob ich poskytnutia, pričom
nesmie zamlčať žiadnu skutočnosť majúcu aj potenciálny vplyv na sprostredkovanie
a/alebo uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ktorú Spoločnosť
sprostredkováva. Ak záujemca uvedie Spoločnosti akékoľvek nepravdivé, nesprávne,
neúplné informácie alebo údaje alebo ak zamlčí akékoľvek skutočnosti majúce aj
potenciálny vplyv na sprostredkovanie a/alebo uzavretie Zmluvy o poskytnutí finančnej
služby, nesie tým všetku právnu a finančnú zodpovednosť za škody a následky tým
spôsobené či už sebe, ako aj Spoločnosti alebo príslušnej Finančnej inštitúcii.

Článok VI.
Zodpovednosť prevádzkovateľa za využívanie stránok
(1) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť za akékoľvek majetkové, alebo nemajetkové
ujmy, ktoré vzniknú používateľom stránok z dôvodu informácií na stránkach
zverejnených, z dôvodu ich nesprávnosti, neaktuálnosti, alebo nezáväznosti.
(2) Prevádzkovateľ odmieta zodpovednosť ak pri návšteve stránok používateľom bol počítač
používateľa nainfikovaný vírusom, trójskym koňom, alebo iným potenciálne
nebezpečným obsahom.
(3) Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo
úplnosť uvedených informácií a materiálov, možnosť obchodného uplatnenia, vhodnosť
pre určitý účel či prehlasuje, že vyššie uvedené materiály či informácie môžu obsahovať
chybné údaje.
(4) Pre presnosť informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov je záujemca povinný riadiť
sa právne záväznými prameňmi, najmä poistnou zmluvou, návrhom poistnej zmluvy,
všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami a obdobnými
prameňmi, zákonom č.40/1961 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.
39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení, zákonom č.381/2001 Z.z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
v platnom znení, zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v platnom znení, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Európskej únie a SR.

Článok IV.
Monitorovanie a vlastníctvo informácií
(1) Akékoľvek informácie, komunikácia alebo materiály, ktoré budú prenesené
prostredníctvom webových stránok www.melar.sk elektronickým prenosom, e-mailom
alebo iným spôsobom zahrňujúce dáta, otázky, komentáre či návrhy sa stávajú so
súhlasom záujemcu vlastníctvom prevádzkovateľa.

Časť 6
Úhrada platieb alebo akéhokoľvek finančného plnenia vyplývajúceho z finančnej služby
poskytnutej Finančnou inštitúciou
(1) Ak nie je inde vyslovene uvedené inak, Klient neuhrádza Spoločnosti MELAR žiadne
platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania finančnej služby, ako ani
žiadne platby, poistné alebo iné finančné plnenia založené a vyplývajúce z príslušnej
Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Všetky platby, poistné alebo akékoľvek iné
dohodnuté finančné plnenia je Klient povinný uhrádzať v súlade so Zmluvou o poskytnutí
finančnej služby presne určenému subjektu, spravidla Finančnej inštitúcii, s ktorou
Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzatvoril na základe finančného sprostredkovania
spoločnosťou MELAR.
(2) Žiaden zamestnanec ani spolupracovník spoločnosti MELAR nie je oprávnený prijať od
klienta akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia týkajúce sa sprostredkovania
finančnej služby alebo akékoľvek platby alebo iné finančné plnenia založené a
vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Časť 7
Pravidlá ochrany osobných údajov
Článok I.
Ochrana osobných údajov
(1) Spoločnosť MELAR plne rešpektuje súkromie svojich klientov alebo záujemcov o poistenie a k
ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie
finančného sprostredkovania, a to predovšetkým na kalkuláciu poistného, zabezpečenie
predloženia ponuky na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzatvorenie tejto
zmluvy alebo poskytnutie iných služieb potrebuje od klienta/záujemcu získať niektoré
osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s
klientom alebo záujemcom. Spoločnosť zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov,
ktoré záujemca alebo klient poskytol spoločnosti MELAR akoukoľvek formou, a to v súlade so
zákonom o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ako aj zákonom č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
ochrane OÚ“)
(2) Ochrana osobných údajov je bližšie upravená v dokumente „Podmienky spracovania
osobných údajov“

Článok II.
Zásady internetovej bezpečnosti
(1) Webové stránky www.melar.sk sú vybavené bezpečnostným certifikátom Open SSL
vydaným spoločnosťou The OpenSSL Project.
(2) Komunikácia záujemcu o poistenie je pri zadávaní osobných údajov chránená
prostredníctvom šifrovaného kódu a protokolov SSL a TLS.

Časť 8
Záverečné ustanovenia
(1) Ak sa dôvod neplatnosti týchto obchodných podmienok vzťahuje len na niektorú časť, je
neplatnou iba táto časť, pokiaľ z povahy právneho vzťahu medzi spoločnosťou MELAR
a klientom/záujemcom nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
(2) Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 19.7.2018. Spoločnosť MELAR si vyhradzuje
právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo nahradiť novým znením
obchodných podmienok, a to ich zverejnením na webovej stránke spoločnosti MELAR.
Obchodné