4. februára 2016

Poistenie profesie

Poistenie profesijnej zodpovednosti patrí medzi povinné zmluvné poistenia, čo znamená, že prevádzkovateľovi určitej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov a informovať na požiadanie klienta o rozsahu poistenia.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej činnosti realizovanej podľa príslušných právnych predpisov.