4. februára 2016

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie

Každý vlastník motorového vozidla je povinný mať uzatvorené podľa zákona, pričom si môže vybrať poisťovňu, ktorej ponuka mu najviac vyhovuje. Uzatváranie týchto zmlúv je upravené legislatívne v zákone o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je možné uzavrieť pre prípad nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti alebo vandalizmu.

poistenie-majetku
poistenie-majetku2

Poistenie finančnej straty pre motorové vozidlo

Predmetom poistenia finančnej straty je finančná strata, ktorá vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla.

Poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla nie je súčasťou povinného zmluvného poistenia. Poistenie čelného skla kryje škody v prípade poškodenia alebo zničenia poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl.