24. júla 2018

Podmienky spracovania osobných údajov

SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Časť 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento právny dokument „Podmienky spracovania osobných údajov“ upravuje podmienky udeleného súhlasu subjektu voči správcovi MELAR, s.r.o.
Zaškrtnutím príslušného políčka, prípadne inou aktivitou subjektu, smerujúcou k udeleniu súhlasu je vykonaný dobrovoľný, poučený a vyslovený súhlas so spracovaním osobných údajov subjektu podľa týchto podmienok. Pokiaľ subjekt niečomu nerozumie, obráti sa so žiadosťou o vysvetlenie na tieto kontaktné údaje: MELAR, s.r.o., Suchodolinská 50, 040 01 Košice
E-mail: melar@melar.sk
(2) Účelom tohto dokumentu je jednoduché a stručné vymedzenie podmienok spracovania osobných údajov, rozsahu získaných údajov, doby spracovania, vysvetlenie účelu a konkrétnych operácií s osobnými údajmi subjektu, informácie o príjemcoch a v neposlednom rade poučenia o právach a vysvetlenie postupov ako môže subjekt práva uplatniť a kam môže subjekt podať sťažnosť. Tento dokument sa vzťahuje len na webové stránky www.melar.sk . V prípade, že budete presmerovaní na akékoľvek iné stránky, kde budú požadované Vaše osobné údaje, naštudujte si, prosím, pozorne podmienky spracovania uvedené na týchto iných stránkach. Vysvetlenie použitých pojmov je obsiahnuté na konci podmienok. Podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené, avšak bez vplyvu na už započaté a odsúhlasené spracovanie. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018.

Časť 2
Definícia pojmov

(1) Sprostredkovateľom podľa Zákona OOÚ je MELAR s.r.o., Suchodolinská 50, 040 01 Košice, IČO: 46 877 568 (ďalej „Prevádzkovateľ“), ktorý je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska (ďalej „Register“), pod číslom 176689 a vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe licencie ako samostatný finančný agent. Spoločnosť MELAR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30887/V (ďalej „Prevádzkovateľ“)
(2) Dotknutou osobou podľa Zákona OOÚ je klient alebo potenciálny klient alebo ich zástupca, ktorého sa osobné údaje týkajú (ďalej „Klient“).
(3) Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“).
(4) Okruh príjemcov, ktorým budú sprístupnené osobné údaje Klienta: Prevádzkovateľ a jeho ďalší podriadení finanční agenti v zmysle Zákona, Poisťovňa s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu (ďalej spolu „Oprávnený subjekt).
(5) Webovská doména www.melar.sk (ďalej „Portál“)
(6) Poisťovňa s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu. Zoznam sa nachádza v dokumente Poisťovne.

Časť 3

Podmienky spracovania osobných údajov

(1) Správca – Prevádzkovateľ
Súhlas sa udeľuje spoločnosti MELAR, s.r.o., so sídlom Suchodolinská 50, 040 01 Košice, zapísaná v OR OS Košice, odd: Sro, vl.č. 30887/V, IČO: 46 877 568.

Kontaktné údaje: telefonický kontakt: 00421 904 028014, 00421 902 904977, E-mail: melar@melar.sk

(2) Účel
Osobné údaje budú spracované len k účelu, ku ktorému dal subjekt výslovný, dobrovoľný a informovaný súhlas. Pre iné účely je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje len pokiaľ mu to ukladá právny predpis alebo je to nevyhnutné k ochrane práv/oprávnených záujmov správcu.
Podľa zvoleného účelu prebehnú tieto činnosti:
Prijatie žiadosti o vytvorenie ponuky poistného produktu z oblasti neživotného poistenia, prípadne smerujúce k sprostredkovaniu uzavretia poistnej zmluvy ku konkrétnemu produktu z oblasti neživotného poistenia, vrátane prípadného zasielania informácií z vybranej oblasti, zahrňujúcej odosielanie personálnych obchodných ponúk elektronickými prostriedkami z danej oblasti. Účelom je realizácia požiadavky subjektu, teda vybavenie žiadosti subjektu o vytvorenie ponuky vhodného poistného produktu z oblasti neživotného poistenia, prípadne smerujúce k sprostredkovaniu uzavretia poistnej zmluvy z oblasti neživotného poistenia, vrátane prípadného zasielania informácií z vybranej oblasti, zahŕňajúcej odosielanie personálnych obchodných ponúk elektronickými prostriedkami z danej oblasti.
Tento účel zahŕňa nasledujúce činnosti:
– vybavenie žiadosti,
– zasielanie alebo oznamovanie nadväzujúcich informácií podľa žiadosti,
– zasielanie alebo oznamovanie informácií z oblasti podľa žiadosti,
– vyhodnotenie údajov subjektu,
– vytvorenie ponuky pre subjekt na základe vyhodnotených údajov.

Právnym titulom spracovania je súhlas. Za účelom voľby pre subjekt relevantných informácií bude vykonaná segmentácia na základe zistených údajov. Keď subjekt požiada o ukončenie spracovania, nebude získavať ďalšie informácie.
Prieskum trhu a zasielanie všeobecných obchodných oznámení, ktorého účelom je realizácia priameho marketingu, teda prieskumu trhu a zasielanie obchodných oznámení a to všetkými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie. Obchodné oznámenia správcu budú obsahovať aj ponuky služieb tretích strán. Prieskum trhu zahŕňa vyhodnotenie aktivít subjektu, údaje o využití zaslaných obchodných oznámení a následné výstupy. Obchodné oznámenia budú z celej oblasti finančných alebo poistných produktov, vrátane iných užitočných ponúk. Právnym titulom je súhlas. Za účelom voľby pre subjekt relevantných informácií bude vykonaná segmentácia na základe zistených údajov. Toto spracovanie je voliteľné a pre subjekt úplne dobrovoľné a môže byť kedykoľvek na žiadosť ukončené.
(3) Rozsah osobných údajov
Prevádzkovateľ zhromažďuje len tie údaje, ktoré skutočne potrebuje k vytýčenému účelu. Prevádzkovateľ zhromažďuje len tie údaje, ktoré mu poskytol alebo odovzdal klient.
Rozsah osobných údajov pre definované účely:
Vybavenie žiadosti o vytvorenie ponuky vhodného poistného produktu z oblasti neživotného poistenia, prípadne vedúce k sprostredkovaniu uzavretia poistnej zmluvy ku konkrétnemu produktu z oblasti neživotného poistenia.
Poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidiel:
Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia
Kontaktné údaje: PSČ adresy klienta, elektronická adresa, telefónne číslo
Doplňujúce údaje o vozidle: druh vozidla, použitie vozidla, značka vozidla, model vozidla, rok výroby vozidla najvyššia celková hmotnosť, zdvihový objem vozidla, výkon vozidla, typ vozidla. Havarijné poistenie vozidiel:
Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia
Kontaktné údaje: PSČ adresy klienta, elektronická adresa, telefónne číslo
Doplňujúce údaje o vozidle: druh vozidla, použitie vozidla, značka vozidla, model vozidla, rok výroby vozidla najvyššia celková hmotnosť, zdvihový objem vozidla, výkon vozidla, typ vozidla. Cestovné poistenie:
Identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia všetkých cestujúcich
Kontaktné údaje: PSČ adresy klienta, elektronická adresa, telefónne číslo

Doplňujúce údaje: počet cestujúcich osôb, cieľ cesty, dátum odjazdu a príchodu, štátna príslušnosť, účel cesty. (4) Doba spracovania osobných údajov Spracovanie osobných údajov sa bude uchovávať v súlade so zákonom. Spracovanie bude ukončené okamžite po odvolaní súhlasu.

Časť 4

Práva dotknutej osoby

(1) Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom
Klient má právo získať od spoločnosti MELAR potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak MELAR, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutej osoby, tá má právo na prístup k týmto osobným údajom a spoločnosť MELAR, s.r.o. je povinná jej poskytnúť informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov;
b) kategórii spracúvaných osobných údajov;
c) identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak nie je možné ju určiť, informáciu o kritériách jej určenia;
e) práve požadovať od spoločnosť MELAR opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Spoločnosť MELAR je povinná poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov môže spoločnosť MELAR účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podá žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

(2) Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MELAR bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

(3) Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MELAR obmedzila spracúvanie jej osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohla spoločnosť MELAR presnosť osobných údajov overiť;
b) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Spoločnosť MELAR už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku;
d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov a spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy spoločnosti MELAR prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby. Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môžu byť tieto osobné údaje spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel určenia, uplatnenia alebo bránenia práva alebo právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, musí byť spoločnosťou MELAR informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

(4) Právo namietať
Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov spoločnosti MELAR či tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania. Spoločnosť MELAR osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

(5) Právo na prenosnosť
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti MELAR, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (bez toho, aby tomu spoločnosť MELAR bránila) a ak:
a) spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo na výslovnom súhlase so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba;  a
b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov.

(6) Právo na výmaz
Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť MELAR bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú danej dotknutej osoby. Spoločnosť MELAR má tiež povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov;
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;
d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne; e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.