4. februára 2016

Poistenie majetku podnikateľov

Pre poistenie majetku podnikateľov je dôležité stanovenie poistnej hodnoty v súvislosti s novou a časovou cenou. Poisťujú sa tak nehnuteľné veci, kde sú predmetom poistenia budovy a stavby ako aj hnuteľné veci, medzi ktoré patria hmotné veci, ale čoraz častejšie sa poisťujú aj nehmotné veci. Patrí sem poistenie zásob, dopravných prostriedkov, umeleckých diel, peňazí, cenností, skla, neónových svetelných reklám, výstav a veľtrhov, softvéru, cudzích vecí prevzatých na účel predaja, úschovy, opravy, čistenia atď.

Pri poistení podnikateľských rizík poznáme aj poistenia, pri ktorých je poistený chránený pri prerušení prevádzky, (tzv. šomážne poistenie).