18. decembra 2015

Profil spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť MELAR pôsobí na trhu ako samostatný finančný agent od roku 2013, no portfólio a know-how firmy bolo budované už od roku 2000 pod záštitou inej značky. Konateľ a zamestnanci firmy sú osoby s dlhoročnou praxou v oblasti financií, priemyslového a občianskeho poistenia.

Medzi našich klientov patria firmy z oblasti strojníctva a chemického priemyslu, taktiež z oblasti stavebníctva, potravinárstva, poľnohospodárstva, mestá, obce a iné.

Našim cieľom, je v spolupráci s kvalitnými obchodnými partnermi, vyvarovať sa neosobnému a anonymnému konaniu vyplývajúceho z opakovaného delegovania a delenia právomocí.

Informačná povinnosť

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva spoločnosť MELAR, s.r.o. na základe zmlúv s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu.

MELAR s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcii. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá v MELAR s.r.o. kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

Oznámenie údajov v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sprostredkovateľ poistenia MELAR, s.r.o. so sídlom Suchodolinská 50, 040 01, zapísaný do Obchodného registra okresného súdu v Košiciach
odd. Sro, vložka č. 30887/V, IČO : 46 877 568,  oznamuje, že:

Spoločnosť MELAR, s.r.o. vykonáva činnosť na základe Rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia č. ODT-9649/2013  a je zapísaný v registri samostatných finančných agentov v sektore poistenia a zaistenia  pod registračným číslom 176689. Túto skutočnosť je možné overiť na www.nbs.sk .

Sprostredkovanie poistenia vykonáva spoločnosť MELAR, s.r.o. ako samostatný finančný agent v zmysle § 7 zákona  186/2009 Z.z. na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, s ktorými zmluvy majú nevýhradnú povahu.

MELAR, s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie. Rovnako tak žiadna finančná inštitúcia ani osoba ju ovládajúca nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach spoločnosti MELAR, s.r.o.

Sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania samostatným finančným agentom je možné podávať písomnou formou na adresu samostatného finančného agenta MELAR, s.r.o., Suchodolinská 50, 040 01 Košice, pričom vyjadrenie k podanej sťažnosti bude  oznámené v lehote 30 dní od dňa nasledujúceho po dni jej doručenia spoločnosti. Záznam o podaní sťažnosti. ( v záložke „Tlačivá“)

Osobitným predpisom upravujúcim mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

Za služby spojené so sprostredkovaním poistenia poberá samostatný finančný agent odmenu od finančných inštitúcií, s ktorými má uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.

Spoločnosť MELAR s.r.o., ako samostatný finančný agent je oprávnená získavať pre účely finančného sprostredkovania osobné údaje dotknutých osôb aj bez ich súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Licencia

Povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta bolo udelené spoločnosti MELAR, s.r.o. rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-9649/2013. Overenie zápisu spoločnosti: www.nbs.sk