Zrušenie povinného zmluvného poistenia – PZP

Povinné zmluvné poistenie je možné zrušiť výpoveďou, ktorá musí byť doručená poisťovni písomne minimálne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia v súlade s ustanoveniami §800 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade ak klient podá výpoveď v zákonom stanovenej lehote, môže si uzavrieť poistenie v inej poisťovni, prípadne ak zistí, že výhodnejšie poistenie na trhu nenašiel,[…]

Asistenčné služby povinného zmluvného poistenia – krátke porovnanie

Ceny povinného zmluvného poistenia sú v každej poisťovni odlišné, majú rôzne všeobecné poistné podmienky, reklamu a taktiež veľmi dôležitými asistenčnými službami, ktoré môžu v prípade núdze pomôcť napríklad opravou vozidla na mieste, odťahom vozidla, ubytovaním alebo pomocou pri strate kľúčov od vozidla. Prinášame krátky aj keď nie úplný prehľad niektorých asistenčných služieb jednotlivých poisťovní.  […]

Poistenie domácnosti a bicyklov

  S narastajúcim počtom bicyklov v uliciach stúpa aj počet ich krádeží. Podľa štatistík stúpol počet krádeží za posledných päť rokov až o 103%. Väčšina poisťovní má v rámci poistenia domácnosti chránený aj hnuteľný majetok v priestoroch, ktorý tvorí príslušenstvo k bytu. Priestor však musí byť: uzamykateľný a využívaný výlučne majiteľom bytu. To znamená, že[…]

Cestovné poistenie s krytím teroristických útokov

Množstvo teroristických útokov, ktoré sa dejú na aj zdanlivo bezpečných miestach podnecujú poisťovne k rozširovaniu krytí poistných rizík aj v dôsledku tohto nebezpečia. Je ale dôležité: pred cestou zistiť či sa daná krajina nenachádza na zozname rizikových krajín, pretože ak poistený vycestuje a vznikne poistná udalosť v dôsledku avizovaného rizika, poisťovňa môže poistné plnenie zamietnuť.[…]

Odvod z neživotného poistenia

Zákon č. 39/2018 Z.z. o poisťovníctve zaviedol povinnosť poisťovní odviesť každý štvrťrok 8% z prijatého poistného z neživotného poistenia rozdeleného podľa odvetví. Práve táto zmena mala za následok zvýšenie poistného na poistkách neživotného poistenia aj na väčšine existujúcich zmlúv. Dôvodom zavedenia odvodu z poistenia, ktoré si platíme dobrovoľne  v neživotnom poistení je, že sa vláda[…]